Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

Konsultacje nauczycieli z rodzicami

konsultacjeHarmonogram i czas trwania konsultacji nauczycieli z rodzicami w Szkole Podstawowej Nr 1, im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej w roku szkolnym 2018/2019. Konsultacje odbywać się będą raz w tygodniu w wyznaczonych godzinach.

Harmonogram Spotkań z Rodzicami

Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019
w Szkole Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej

Data Tematyka spotkań Odpowiedzialni
18.09.2018

- bezpieczeństwo uczniów,
- kalendarz roku szkolnego,
- planowane dni wolne od zajęć dydaktycznych,
- dowozy i opieka świetlicowa,
- dożywianie uczniów,
- usprawiedliwianie nieobecności,
- ubezpieczenia, stypendia,
- egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny,
- program profilaktyczno-wychowawczy,
- wymagania edukacyjne, ocena zachowania,
- wybory do Rady Rodziców,
- zapisy statutowe i WSO,
- aktualizacja danych uczniów,
- kompetencje Rady Rodziców, wybory Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klasy

Pedagog szkolny

Nauczyciele

07.11.2018

Zebrania klasowe – godz. 15.00

Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów.

Informacje na temat wyników testów diagnozujących w poszczególnych klasach.

Andrzejki, Mikołajki.

Spotkanie Rady Rodziców.

Wychowawcy klas

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów


18.12.2018

Zebrania klasowe – godz. 15.00

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną poszczególnych przedmiotów o ocenach nagannych z zachowania oraz warunkach poprawy ocen.

Dyrektor
Wychowawcy klas

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów
01.02.2019

Zebranie ogólne (sala gimnastyczna) – godz. 15.00

Wyniki klasyfikacji uczniów po I półroczu.

Informacje na temat wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego.

Spotkanie z pracownikiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego, termin.

Dyrektor szkoły

Pedagog

Wychowawcy klas

08.04.2019

Zebrania klasowe – godz. 15.00

Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania.

Informacje na temat egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego - przypomnienie procedur.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Wychowawcy klas

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów
14.05.2019

Zebrania klasowe – godz. 15.00

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną poszczególnych przedmiotów oraz ocenach nagannych z zachowania, warunki poprawy ocen.

Wyniki pracy uczniów.

Wychowawcy klas

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w
Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum
w roku szkolnym 2018/2019

1. 1 - 2 listopad 2018 r. (czwartek, piątek)

2. 24.12.18 - 01.01 2019 r. przerwa świąteczna

3. 11-22 luty 2019 r. ferie zimowe

4. 18-23 kwietni 2019 r. przerwa świąteczna

5. 1-3 maj 2019 r.

 

Rada Rodziców

rada rodzicow

Przedwodnicząca: Elżbieta Stręk

Zastępca: Beata Warzecha

Sekretarz: Urszula Nalepa

Skarbnik: Barbara Kapłon

Procedury obowiązujące w szkole

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów o zapoznanie się z poniższymi procedurami, które bedą obowiazywać w naszej szkole od 13 listopada 2017 roku. Są to nastepujące procedury:
- Podstawy prawne
- Procedura kontaktów nauczycieli z rodzicami
- Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia poczucia bezpieczeństwa
- Procedura kontroli realizacji obowiazku szkolnego
- Procedura postępowania wobec osób obcych oraz rodziców/prawnych opiekunów wchodzących na teren szkoły
- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej
- Procedura przyprowadzania dzieci do szkoły i odbioru ze szkoły
- Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów
- Procedura zwalniania uczniów