Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

Harmonogram Spotkań z Rodzicami

Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018
w Szkole Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej

Data Tematyka spotkań Odpowiedzialni
12.09.2017

Zebranie ogólne z Rodzicami – godz. 15.00

1.Przedstawienie kalendarza roku szkolnego, podanie terminów spotkań z rodzicami.
2. Poinformowanie rodziców o  programie wychowawczym, programie profilaktyki – po uchwaleniu przez Radę Rodziców będą udostępnione na stronie internetowej szkoły.
Zebrania klasowe – godz. 15.30

1. Zapoznanie ze statutem szkoły (zasady wewnątrzszkolnego oceniania - sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, kryteria oceniania zachowania).

2. Omówienie obowiązujących przepisów dotyczących egzaminu gimnazjalnego (zapoznanie – w terminie do 30 września – z możliwymi dostosowaniami formy i warunków egzaminu – zebranie od rodziców opinii, orzeczeń oraz zaświadczeń lekarskich, deklaracje wyboru języka obcego na egzaminie gimnazjalnym)  oraz podanie informacji o realizacji przez uczniów projektów edukacyjnych.

3. Omówienie bieżących spraw klasy i planowanych działań wychowawczych oraz planowanych terminów wycieczek.

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klasy
10.11.2017

Zebrania klasowe – godz. 15.00

Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów.

Informacje na temat wyników testów diagnozujących w poszczególnych klasach

Wychowawcy klas

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów


20.12.2017

Zebrania klasowe – godz. 15.00

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną poszczególnych przedmiotów oraz ocenach nagannych z zachowania.

Wychowawcy klas

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów
25.01.2018

Zebranie ogólne z Rodzicami (sala gimnastyczna) – godz. 15.00.

Wyniki klasyfikacji uczniów po I półroczu.

Informacje na temat wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego.

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

20.03.2018

Zebrania klasowe – godz. 15.00

Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania.

Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego.

Wychowawcy klas

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów
17.05.2018

Zebrania klasowe – godz. 15.00

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną poszczególnych przedmiotów oraz ocenach nagannych z zachowania.

Wychowawcy klas

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 

 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
w
Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum
w roku szkolnym 2017/2018

1. 13 październik 2017 r. (piątek)

2. 22 grudnia 2017 r. (piątek)

3. 2 maja 2018 r. (środa)

4. 4 maja 2018 r. (piątek)

5. 1 czerwca 2018 r. (piątek po Bożym Ciele)