Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

Konsultacje nauczycieli z rodzicami

konsultacjeHarmonogram i czas trwania konsultacji nauczycieli z rodzicami w Szkole Podstawowej Nr 1, im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej w roku szkolnym 2023/2024. Konsultacje odbywać się będą raz w tygodniu w wyznaczonych godzinach. W związku z zaistniałą sytuacją rodzice mogą wejść na teren szkoły po otrzymaniu zgody dyrektora.

 

Harmonogram Spotkań z Rodzicami

Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024
w Szkole Podstawowej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej

 

Data Tematyka spotkań Odpowiedzialni
09.2023

- bezpieczeństwo uczniów,
- kalendarz roku szkolnego,
- planowane dni wolne od zajęć dydaktycznych,
- dowozy i opieka świetlicowa,
- dożywianie uczniów,
- usprawiedliwianie nieobecności,
- ubezpieczenia, stypendia,
- egzamin ósmoklasisty,
- program profilaktyczno-wychowawczy,
- wymagania edukacyjne, ocena zachowania,
- wybory do Rady Rodziców,
- zapisy statutowe i WSO,
- aktualizacja danych uczniów,
- kompetencje Rady Rodziców, wybory Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klasy

Pedagog szkolny

Nauczyciele

11.2023

Zebrania klasowe – godz. 15.00/ 16,00

Prelekcja "Problematyka komunikacji międzyludzkiej", zdrowe relacje na różnych płaszczyznach - pedagog szkolny.

Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów.

Informacje na temat wyników testów diagnozujących w poszczególnych klasach.

Andrzejki, Mikołajki.

Spotkanie Rady Rodziców.

Wychowawcy klas

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów


12.2023

Zebrania klasowe – godz. 15.00

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną poszczególnych przedmiotów o ocenach nagannych z zachowania oraz warunkach poprawy ocen.

Dyrektor
Wychowawcy klas

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów
02.2024

Zebranie ogólne – godz. 15.00

Wyniki klasyfikacji uczniów po I półroczu.

Procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, termin.

Dyrektor szkoły

Pedagog

Wychowawcy klas

04.2024

Zebrania klasowe – godz. 15.00

Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania.

Informacje na temat egzaminu ósmoklasisty - przypomnienie procedur.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Wychowawcy klas

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów
05.2024

Zebrania klasowe – godz. 15.00

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz ocenach nagannych z zachowania, warunki poprawy ocen.

Wyniki pracy uczniów.

Wychowawcy klas

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów