Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

Wewnętrzne procedury korzystania dzieci z placówki - kl. I-III

Jodłowa, 25.05.2020r.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jodłowej wznawia swoją działalność w klasach I - III od 25.05.2020r.
Rodzic pozostawia dziecko w placówce po zapoznaniu się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa na terenie placówki.
Zajęcia prowadzone będą w wyznaczonych salach, odpowiednio przygotowanych pod względem wymogów w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli i GIS.

Wewnętrzne procedury korzystania dzieci z placówki

Jodłowa, 07.05.2020r.

Drogi Rodzicu!

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia , w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych.
  • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
  • Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.