Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

Wewnętrzne procedury korzystania dzieci z placówki

Jodłowa, 07.05.2020r.

Drogi Rodzicu!

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia , w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

INFORMACJA

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jodłowej wznowi swoją działalność od 11.05.2020r.  Ze względu na sytuację epidemiczną w oddziale ograniczona jest liczebność dzieci do 12.

W pierwszej kolejności z przedszkola będą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzic pozostawia dziecko w placówce po zapoznaniu się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa na terenie placówki.

Zajęcia prowadzone będą w wyznaczonej sali odpowiednio przygotowanej pod względem wymogów w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli i GIS.

 Procedury przyprowadzania i korzystania dzieci z placówki:

 • Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby z zewnątrz.
 • Przy wejściu do przedszkola wyznaczony pracownik szkoły odbiera dziecko od rodzica, po czym pomaga w dezynfekcji rąk dziecku.
 • Wszystkie zabawki oraz pomoce z których będą korzystać dzieci będą codziennie dezynfekowane, a nie nadające się do dezynfekcji zostaną usunięte z sali.
 • Dzieci będą korzystać z istniejących na terenie placówki placu zabaw i boisk po uprzedniej dezynfekcji.
 • Ścieżką szybkiej komunikacji z rodzicem będzie kontakt telefoniczny.
 • Nie będzie funkcjonować dożywianie zbiorowe, dlatego prosimy rodziców w zaopatrzenie dzieci w II śniadanie. Dzieci będą spożywać posiłki w małych grupach. Po każdym posiłku będą dezynfekowane stoły.
 • Dzieci nie będą wychodzić poza teren szkoły.
 • Rodzic wyraża zgodę na badanie temperatury dziecka w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Numery w sytuacji zagrożenia umieszczone są na drzwiach wejściowych szkoły.
 • Przedszkole będzie czynne od godz. 7.45 do 13.00

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem:

 1. Osoby przebywające w placówce, które mogły ulec zakażeniu nie zostaną wypuszczone do czasu wyjaśnienia.
 2. Dyrektor Szkoły informuje stację sanitarno-epidemiologiczną o możliwości zakażenia koronawirusem.
 3. Sporządza spis osób przebywających na terenie placówki w okresie prawdopodobnego zakażenia.
 4. Informuje osoby i pracowników o zaistniałej sytuacji.
 5. W razie potrzeby wzywa służby medyczne.
 6. Dalsze kroki podejmuje odpowiedni organ.

WAŻNE NUMERY!

Urząd Gminy Jodłowa: 14 630 20 01

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: 17 867 11 42

Stacja sanitarno- epidem.w Dębicy : 14 680 93 70

Pogotowie ratunkowe:  999 lub 112