Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

Wewnętrzne procedury korzystania dzieci z placówki - kl. I-III

Jodłowa, 25.05.2020r.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jodłowej wznawia swoją działalność w klasach I - III od 25.05.2020r.
Rodzic pozostawia dziecko w placówce po zapoznaniu się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa na terenie placówki.
Zajęcia prowadzone będą w wyznaczonych salach, odpowiednio przygotowanych pod względem wymogów w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli i GIS.

Drogi Rodzicu!

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia , w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 • Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Procedury przyprowadzania i korzystania dzieci z placówki:

 • Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby z zewnątrz.
 • Przy wejściu do szkoły wyznaczony pracownik szkoły odbiera dziecko od rodzica, po czym pomaga w dezynfekcji rąk dziecku.
 • Wszystkie zabawki oraz pomoce z których będą korzystać dzieci będą codziennie dezynfekowane, a nie nadające się do dezynfekcji zostaną usunięte z sali.
 • Dzieci będą korzystać z istniejących na terenie placówki placu zabaw i boisk po uprzedniej dezynfekcji.
 • Ścieżką szybkiej komunikacji z rodzicem będzie kontakt telefoniczny.
 • Będzie funkcjonować dożywianie zbiorowe. Dzieci będą spożywać posiłki w małych grupach. Po każdym posiłku będą dezynfekowane stoły.
 • Dzieci nie będą wychodzić poza teren szkoły.
 • Rodzic wyraża zgodę na badanie temperatury dziecka w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Numery w sytuacji zagrożenia umieszczone są na drzwiach wejściowych szkoły.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem:

 1. Osoby przebywające w placówce, które mogły ulec zakażeniu nie zostaną wypuszczone do czasu wyjaśnienia.
 2. Dyrektor Szkoły informuje stację sanitarno-epidemiologiczną o możliwości zakażenia koronawirusem.
 3. Sporządza spis osób przebywających na terenie placówki w okresie prawdopodobnego zakażenia.
 4. Informuje osoby i pracowników o zaistniałej sytuacji.
 5. W razie potrzeby wzywa służby medyczne.
 6. Dalsze kroki podejmuje odpowiedni organ.

WAŻNE NUMERY!
Urząd Gminy Jodłowa: 14 630 20 01
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: 17 867 11 42
Stacja sanitarno- epidem.w Dębicy : 14 680 93 70
Pogotowie ratunkowe:  999 lub 112

L.p

Procedury

Podpis Rodzica/opiekuna

1

Zapoznałem/am się z wewnętrznymi procedurami szkoły dot. przyprowadzania i korzystania dzieci z placówki

 

2

Zapoznałem/am się z procedurami dot. postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

3

Zapoznałem/am się z ważnymi numerami telefonów

 

4

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka w razie pojawienia się niepokojących symptomów chorobowych